ALGEMENE VOORWAARDEN

Perfectief-Webdesign

Algemene voorwaarden van Perfectief-Webdesign (januari 2021)

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PERFECTIEF-WEBDESIGN, onderdeel van Perfectief-Fotografie V.O.F., adreshoudend aan Baudevoort 13, 5706 KL te HELMOND, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 69143005.

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door PERFECTIEF-WEBDESIGN gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door PERFECTIEF-WEBDESIGN verrichtte handelingen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met PERFECTIEF-WEBDESIGN verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van PERFECTIEF-WEBDESIGN en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zelf, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt alsdan schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Offertes

1. De door PERFECTIEF-WEBDESIGN gemaakte offertes en/of voorbeeldontwerpen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. PERFECTIEF-WEBDESIGN is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan PERFECTIEF-WEBDESIGN wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PERFECTIEF-WEBDESIGN opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop PERFECTIEF-WEBDESIGN zijn aanbod of offerte baseert.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PERFECTIEF-WEBDESIGN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van PERFECTIEF-WEBDESIGN terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan PERFECTIEF-WEBDESIGN. De door PERFECTIEF-WEBDESIGN aan de opdrachtgever verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en ontwerpen blijven eigendom van PERFECTIEF-WEBDESIGN en mogen zonder toestemming van PERFECTIEF-WEBDESIGN niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

8. Indien opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de overeenkomst door PERFECTIEF-WEBDESIGN bepaald dat de opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.

Totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand: 

A. nadat de opdrachtgever de offerte of de overeenkomst tijdig heeft ondertekend en aan PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft geretourneerd dan wel nadat de aanvaarding van de offerte ondubbelzinnig blijkt uit de mededeling van opdrachtgever; en

B. nadat de opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding bij eenmalig pakket of 100% (van het starttarief) bij maandelijkse betaling op basis van vooruitbetaling heeft voldaan aan PERFECTIEF-WEBDESIGN. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 50% van de totale waarde van de opdracht (of bij maandelijkse betaling 100% van het starttarief) aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Alsdan wordt de opdracht als bevestigd aangemerkt en zal PERFECTIEF-WEBDESIGN in overleg met opdrachtgever aanvangen met de werkzaamheden. 

2. Niettemin heeft PERFECTIEF-WEBDESIGN het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor PERFECTIEF-WEBDESIGN gegronde reden te weigeren.

3. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal zich inspannen om de overeenkomst uit te voeren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De diensten worden zo spoedig mogelijk door PERFECTIEF-WEBDESIGN uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.

4. PERFECTIEF-WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407, tweede lid, en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. PERFECTIEF-WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software of de dienst, ingevolge de technische ontwikkelingen van de software of de dienst. PERFECTIEF-WEBDESIGN waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software of de dienst.

6. PERFECTIEF-WEBDESIGN is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

7. PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van werken. Opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal PERFECTIEF-WEBDESIGN de opdrachtgever hierover tijdig inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal PERFECTIEF-WEBDESIGN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen, afhankelijk van de aard, in principe ten laste en/of ten gunste van de opdrachtgever.

Duur overeenkomst en opzegging

1 De diensten ‘websitepakket’ worden afgesloten voor de duur van ten minste 12 maanden. Na verstrijken van deze 12 maanden wordt de overeenkomst – behoudens opzegging – met 12 maanden verlengd.

2 De contractduur van 12 maanden – voor de diensten– vangt aan op de factuurdatum van de eerste maand nadat de eenmalige opstartkosten zijn betaald.

3. Opzegging van de diensten geschiedt tegen het einde van de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

4. Tussentijdse opzegging van de diensten is niet mogelijk. Indien opdrachtgever zijn pakket tussentijds wenst te upgraden, zal een nieuwe termijn van 12 maanden worden overeengekomen. Een downgrade kan echter pas plaatsvinden na het verlopen van de eerste 12 maanden.

5. De overige diensten – met uitzondering van de eenmalige opdrachten – die PERFECTIEF-WEBDESIGN aanbiedt kunnen tegen het einde van iedere maand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Prijzen

1. Alle op de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij anders is vermeld.

2. PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft het recht zijn tarieven aan te passen. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal de opdrachtgever het voornemen tot aanpassing van het tarief schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan PERFECTIEF-WEBDESIGN, dat in redelijkheid niet van PERFECTIEF-WEBDESIGN mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Betalingsvoorwaarden

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. PERFECTIEF-WEBDESIGN werkt over het algemeen met varianten van eenmalige betaling dan wel maandelijkse betaling. Hiervoor wordt verwezen naar de website en de offerte. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te worden betaald, tenzij in de overeenkomst van opdracht een afwijkende afspraak is gemaakt

1. Webdesign: Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag bij eenmalige betaling of 100% van het starttarief bij maandelijkse betaling. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de opdrachtgever met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De oplevering zal plaatsvinden na ontvangst van de betaling. (Het verhuizen van een concept website naar het uiteindelijke domein wordt gezien als oplevering).

De opdrachtgever kan ook kiezen voor een eenmalig bedrag voor webdesign zonder hosting.

2. Webhosting: De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van PERFECTIEF-WEBDESIGN.

3. Webhosting: Voor het afsluiting van een hostingpakket bij PERFECTIEF-WEBDESIGN geldt een minimumtermijn van 12 maanden. Deze termijn wordt stilzwijgend verlengd.

4. Webhosting: Opzeggen van een hostingpakket kan slechts na de eerste termijn van 12 maanden en met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk ondertekend te worden aangeboden aan PERFECTIEF-WEBDESIGN.

5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt PERFECTIEF-WEBDESIGN het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

6. PERFECTIEF-WEBDESIGN stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag van € 40,-.

8. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan PERFECTIEF-WEBDESIGN kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal PERFECTIEF-WEBDESIGN een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9. Rechten worden aan de opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

Uitvoeringstermijn

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven uitvoeringstermijn na te komen. Niet-tijdige uitvoering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting naar PERFECTIEF WEBDESIGN.

2. Indien een door PERFECTIEF-WEBDESIGN met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, welke in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

3. Indien de uitvoeringsstermijn wordt verlengd wegens overmacht, wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) in kennis gesteld.

Webhosting

1. De hosting die PERFECTIEF-WEBDESIGN biedt, bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen. Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is PERFECTIEF-WEBDESIGN gerechtigd opdrachtgever daar voor te factureren.

2. De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door PERFECTIEF-WEBDESIGN (reseller van VIMEXX). Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal PERFECTIEF-WEBDESIGN het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.

3. PERFECTIEF-WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, registrant van de domeinnaam of anderen waarop PERFECTIEF-WEBDESIGN geen invloed kan uitoefenen.

4. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door PERFECTIEF-WEBDESIGN is geregistreerd.

5. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.

6. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.

7. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.

8. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien PERFECTIEF-WEBDESIGN (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is PERFECTIEF-WEBDESIGN gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.

9. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient PERFECTIEF-WEBDESIGN wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).

10. PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.

11. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. PERFECTIEF-WEBDESIGN is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.

12. Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

13. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PERFECTIEF-WEBDESIGN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PERFECTIEF-WEBDESIGN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PERFECTIEF-WEBDESIGN zijn verstrekt, heeft PERFECTIEF-WEBDESIGN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. De opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.

5. De opdrachtgever zal door het gebruik van de dienst, geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. De dienst wordt op basis van fair use aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien de opdrachtgever, naar het oordeel van PERFECTIEF-WEBDESIGN, oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is PERFECTIEF-WEBDESIGN gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienst te blokkeren, zonder dat PERFECTIEF-WEBDESIGN tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever wordt daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld.

6. Indien de opdrachtgever een storing constateert in de dienst, dient de opdrachtgever PERFECTIEF-WEBDESIGN daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft voldaan of onrechtmatig jegens PERFECTIEF-WEBDESIGN handelt, heeft PERFECTIEF-WEBDESIGN het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft PERFECTIEF-WEBDESIGN het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

1. PERFECTIEF-WEBDESIGN kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden

toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid

van de door hem aangeleverde content. PERFECTIEF-WEBDESIGN is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde content en/of overige gegevens, onjuist en/of niet volledig is of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies.

De opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN tegen alle aanspraken ter zake.

3. De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de opgeleverde website te controleren op onjuistheden en fouten. De opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN tegen iedere aansprakelijkheid op grond van huidige en toekomstige wetgeving.

4. PERFECTIEF-WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de software of de dienst of door gebruik van de software of de dienst in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.

5. PERFECTIEF-WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door “hackers”.

6. PERFECTIEF-WEBDESIGN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

7. PERFECTIEF-WEBDESIGN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever, verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van opdrachtgever zelf.

8. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software

ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet, kan PERFECTIEF-WEBDESIGN nimmer worden aangerekend.

9. Indien PERFECTIEF-WEBDESIGN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PERFECTIEF-WEBDESIGN beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op de vergoeding die in rekening is gebracht aan de opdrachtgever voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

10. De opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN voor vorderingen die derden tegen PERFECTIEF-WEBDESIGN instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor PERFECTIEF-WEBDESIGN niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden PERFECTIEF-WEBDESIGN op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor PERFECTIEF-WEBDESIGN mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

11. De opdrachtgever is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. PERFECTIEF-WEBDESIGN heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden en/ of het opgeleverde.

12. Alle aanspraken jegens PERFECTIEF-WEBDESIGN die niet binnen 12 maanden na hun ontstaan schriftelijk bij PERFECTIEF-WEBDESIGN zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Overmacht

1. In geval van overmacht is PERFECTIEF-WEBDESIGN niet gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. De verplichting wordt alsdan opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Copyright 

1. Alle aan PERFECTIEF-WEBDESIGN verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven indien deze dat wenst.

2. Alle door PERFECTIEF-WEBDESIGN ontwikkelde website- en promotiematerialen kunnen door PERFECTIEF-WEBDESIGN voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van PERFECTIEF-WEBDESIGN het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van PERFECTIEF-WEBDESIGN wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.

4. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt PERFECTIEF-WEBDESIGN zich de rechten en bevoegdheden voor die PERFECTIEF-WEBDESIGN toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten, huisstijl, landingpagina’s, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend en volledig bij PERFECTIEF-WEBDESIGN. 

3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5. Opdrachtgever vrijwaart PERFECTIEF-WEBDESIGN tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door PERFECTIEF-WEBDESIGN vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding, eigendom van de opdrachtgever.

3. Door PERFECTIEF-WEBDESIGN of anderen ontwikkelde scripts en programma’s, gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website, blijven eigendom van PERFECTIEF-WEBDESIGN.

Privacy bepalingen (AVG)

1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door PERFECTIEF-WEBDESIGN slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Hiertoe wordt verwezen naar de privacy statement van PERFECTIEF-WEBDESIGN.

2. De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. PERFECTIEF-WEBDESIGN verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Geheimhouding

1. Zowel PERFECTIEF-WEBDESIGN als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PERFECTIEF-WEBDESIGN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PERFECTIEF-WEBDESIGN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PERFECTIEF-WEBDESIGN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. PERFECTIEF-WEBDESIGN zal eerst een beroep op de rechter doen nadat zij en opdrachtgever zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Mocht een onderling overleg geen uitkomst bieden, zullen alle geschillen voortvloeiend uit of direct verband houdend met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, bij uitsluiting worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 12 januari 2021, dossiernr. 69143005