PRIVACY VERKLARING

Perfectief-Webdesign

Privacyverklaring Perfectief Webdesign (november 2020)

Uw privacy is voor mij van groot belang en hieraan hecht ik veel waarde. Perfectief Webdesign (hierna te noemen: PW) maakt gebruik van uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens die ik van u ontvang, worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden. PW voldoet aan alle van belang zijnde vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik kan mij voorstellen dat u graag wilt weten waarom ik om u persoonlijke gegevens vraag en wat ik ermee doe. Dat vertel ik u hier graag. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen, laat het mij dan weten.

Alle gegevens die u bij PW achterlaat worden heel veilig achter slot en grendel bewaard. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er niet bij. Soms geeft PW uw gegevens door aan derden, hetgeen nimmer zonder uw toestemming zal gebeuren. Hierop zijn enkele uitzonderingen, welke worden genoemd onder “uw gegevens delen met derden”. Indien PW de door uw verstrekte persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt, dan eist PW dat die derde net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als PW en desbetreffende gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor de derde deze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het PW dan weten.

Persoonsgegevens

Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. PW verwerkt alleen de gegevens die van belang zijn om haar werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maakt PW gebruik van naam, geboortedatum, adres, emailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens gebruikt PW om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.

Uw gegevens delen met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geeft PW geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn bepaalde instanties (boekhouder/leverancier van nieuwsbrieven) of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer PW gebruik maakt van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling, indien noodzakelijk, vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in desbetreffende overeenkomst.

Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u te allen tijde recht op inzage in die gegevens. Verder hebt u het recht om de gegevens te wijzigen of te (laten) verwijderen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat de door u verstrekte gegevens onjuist zijn verwerkt, dan wel onvolledig zijn verwerkt, dan hoort PW dit graag en zal in onderling overleg worden besproken wat de vervolgstappen zullen zijn. PW deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt, gewijzigd dan wel verwijderd.

Geheimhouding

PW houdt zich aan de geheimhoudingsplicht en geeft zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen.

Waar worden uw gegevens bewaard en voor hoe lang?

PW bewaart uw gegevens met zorg en houdt zich aan de wettelijk gestelde termijnen. Dit geldt eveneens voor documenten en overige gegevens van administratieve aard. PW verwijdert de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van haar werkzaamheden.
Perfectief-Webdesign hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Abonnementen op onze diensten
persoonsgegevens > NAW, e-mailadres en rekeningnummer
Bewaartermijn > zolang uw abonnement loopt
Reden > voor facturatie

Op het moment dat u niet meer geïnteresseerd bent in de diensten van PW, kunt u PW verzoeken om verwijdering van uw gegevens. PW is echter wettelijk verplicht bepaalde gegevens voor een termijn van zeven jaar te bewaren ten behoeve van de Belastingdienst. PW zal alsdan alleen de noodzakelijke gegevens bewaren en de niet noodzakelijke gegevens verwijderen.

Nieuwsbrieven

U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over PW ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuwsbrief’ op de website of in de nieuwsbrief zelf. Om een nieuwsbrief te kunnen ontvangen geeft u uw e-mailadres en uw naam aan ons door. De leverancier van het nieuwsbriefsysteem is gevestigd in Nederland en is te bereiken via https://www.laposta.nl.

Sociale media en websites van derden

PW maakt op haar website gebruik van buttons waarmee u wordt doorgezet naar de website van derden. Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van LinkedIn, Facebook en Instagram. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt PW geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van desbetreffende websites die u bezoekt.

Google analytics

Om het websitegebruik te monitoren gebruikt PW Google Analytics, een dienst van Google. Met Google hebben wij een Amendement gegevensverwerking (Data processing Amendement, DPA) gesloten, hierin geven zij aan hoe er wordt omgegaan met websitestatistieken met passende beveiliging volgens de richtlijnen van de AVG. Google is gevestigd in de Verenigde Staten (een land buiten de EU) en is gecertificeerd voor het EU-US Privacyshield.

Cookies

PW gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PW gebruikt cookies voor statistieken en marketing, en met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wijzigen privacystatement

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van PW. PW kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zal PW contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u alsdan op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Zo krijgt u de kans om het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden al dan niet te weigeren.

Vragen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan Daniëlle Verbeek. Voor de gegevens zie hieronder.

Perfectief-Webdesign (onderdeel van Perfectief-Fotografie V.O.F.)

Daniëlle Verbeek

Baudevoort 13

5706 KL Helmond

Tel. 06-52248201

KvK: 69143005

Inwerkingtreding Privacy Statement

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 19 november 2020.